Professor in levensmiddelenproceskunde (BOF)

Job ID:  26585


    →   Solliciteren tot 20-08-2024 23:59 (Brussels time)
    →   Vakgebied: Levensmiddelenproceskunde
    →   100% Docent tenure track
    →   Referentienummer: 202311/BW23/ZAP/005

 

 

OVER DE UGENT

 

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. 15.000 medewerkers en 50.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

 

 

OPDRACHT

 

Deze vacature betreft een ambt als ZAP met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Kandidaten moeten getuigen van een wetenschappelijke excellentie op basis van criteria van wetenschappelijke kwaliteit, wat onder meer blijkt uit publicaties in tijdschriften en boeken met internationale zichtbaarheid en uit het vooropgestelde wetenschappelijk onderzoek in het onderzoeksplan.

 

Het opnemen van dit ambt, dat wordt gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds, geeft aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure track stelsel voor een duur van 5 jaar en impliceert het privilege om zich gedurende deze periode nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar.

 

Zie voor het verder verloop van de academische loopbaan de rubriek ‘Aanstellingsinformatie’ hieronder.

 

 

Academisch onderwijs

U doceert of bent betrokken bij verschillende opleidingsonderdelen in het domein van de eenheidsoperaties in de verwerking van biogebaseerde grondstoffen en andere gerelateerde bachelor- en mastervakken.

 

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van de levensmiddelenproceskunde op een complementaire manier met het (product)technologisch en ander onderzoek binnen de vakgroep, waarbij de technologische aspecten van conventionele en innovatieve eenheidsoperaties centraal staan zoals bijvoorbeeld drogen, thermische en niet-thermische inactivatieprocessen, (cryogene) koeling, extrusie en frituren.

 

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid.

 

 

PROFIEL

 

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied van de proceskunde en eenheidsoperaties met bijzondere aandacht voor massa- en energietransport fenomenen, in combinatie met modellering en simulering. Dit blijkt uit onderzoeksoutput van hoog niveau in nationale en internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité.
 • U dient de onderwijstaal waarin u een opleidingsonderdeel zal doceren te beheersen op het ERK-niveau C1. U kan dit aantonen aan de hand van een taalattest of een diploma behaald aan een instelling waarin die taal de onderwijstaal is.Bovendien vereist artikel II.270, §1 van de Codex Hoger Onderwijs dat: (i) u binnen de 2 jaar na de aanstelling de Nederlandse taal minstens op ERK-niveau A2 dient te beheersen. (ii) u op het moment van benoeming of ten laatste 5 jaar na de aanstelling het vereiste beheersingsniveau op ERK-niveau B2 moet kunnen aantonen. Meer info: Language requirements at Ghent University for professorial staff — Ghent University (ugent.be)

 

Strekken tot aanbeveling:

  • Onderzoek binnen het domein van biogebaseerde grondstoffen
  • Ervaring hebben in het leiden van onderzoek en/of het begeleiden van doctoraten
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
  • Deelgenomen hebben aan didactische professionalisering

 

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je hebt een constructieve ingesteldheid en denkt graag samen mee met collega's binnen en buiten de vakgroep, studenten en partners uit het onderzoeks- en werkveld.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

 

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

 

 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 september 2024. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

 

 

AANSTELLINGSINFORMATIE

 

 • We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent. De tijdsbesteding voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening kunnen op dat moment herzien worden.

 

De indiensttreding is vanaf 1 september 2024.

 

 

ONS AANBOD

 

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info :
www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap.

 

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: www.ugent.be/en/work/talent.

 

Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 230.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting. 

 

GENDER EN DIVERSITEIT

 

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans waarbij ten hoogste 60% van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

 

 

SELECTIEPROCEDURE

 

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire selectiecommissie die voor deze vacature werd samengesteld.

De selectiecommissie kan na een preselectie op basis van de ingediende en als ontvankelijk beoordeelde dossiers, de kandidaten horen over hun visie en planning inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Er kan ook worden overgegaan tot de organisatie van een proefles of een uiteenzetting over een onderwerp in het betreffende vakgebied.

Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal ter advies aan de Onderzoeksraad worden voorgelegd en vervolgens aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

 

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

 

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

 

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output.

 

 

SOLLICITEREN

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige of onvolledige sollicitaties, of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 

 Let op: de in het vacaturebericht vermelde (vorm)voorschriften zijn bepalend voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen

 

 • In het veld ‘Sollicitatieformulier’: het sollicitatieformulier voor BOF-TT + alle vermelde bijlagen (o.a. 5-jarig onderzoeksplan en onderzoeksvisie op lange termijn), samengevoegd als 1 PDF-document van maximum 10 MB.
 • In het veld ‘Diploma’: de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit). Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

 

 

MEER INFORMATIE

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Bruno De Meulenaer (Bruno.demeulenaer@UGent.be, +32 (9) 2646166) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveilgheid en gezondheid