Professor in Zweedse taalkunde en taalvaardigheid

Job ID:  26733


    →   Solliciteren tot 07-03-2024 23:59 (Brussels time)
    →   Vakgebied: Zweedse taalkunde en taalvaardigheid
    →   80% Docent tenure track
    →   Referentienummer: 202312/LW/ZAP/004

 

 

OVER DE UGENT

 

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. 15.000 medewerkers en 50.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

 

 

OPDRACHT

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is er vanaf 1 september 2024 een deeltijds (80%) ambt van docent (in het Tenure Track-stelsel) vacant binnen de vakgroep Taalkunde, voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening in het vakgebied Zweedse taalkunde en taalvaardigheid.

 

Academisch onderwijs

U doceert verschillende opleidingsonderdelen in het domein van de taalkunde, in het bijzonder Zweedse taalkunde en taalvaardigheid.

 

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van de Zweedse taalkunde.

 

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Taalkunde.

 

 

PROFIEL

 

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten; 
 • U beschikt over een native of near-native beheersing van het geschreven en gesproken Zweeds. U kan uw near-native beheersing aantonen aan de hand van een taalattest of een diploma behaald aan een instelling waarin Zweeds de onderwijstaal is. Bovendien vereist artikel II.270, §1 van de Codex Hoger Onderwijs dat: (i) u binnen de 2 jaar na de aanstelling de Nederlandse taal minstens op ERK-niveau A2 dient te beheersen. (ii) u op het moment van benoeming of ten laatste 5 jaar na de aanstelling het vereiste beheersingsniveau op ERK-niveau B2 moet kunnen aantonen. Meer info: Language requirements at Ghent University for professorial staff — Ghent University (ugent.be)
 • Strekken tot aanbeveling :
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald ;
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
  • Onderwijsprofessionalisering
  • Ervaring hebben met digitale skills en recente methoden voor het taalkundig onderzoek (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: corpusopbouw, -annotatie en - exploratie, experimentele methoden, kwantitatieve technieken, surveytechnieken, enz.

 

 

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U beschikt over goede organisatorische, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden;
 • U kunt goed in teamverband werken;

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in Taalkunde of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

 

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

 

 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 september 2024. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

 

 

AANSTELLINGSINFORMATIE

 

 

Opgelet: Een deeltijdse opdracht van een bepaalde graad van het zelfstandig academisch personeel kan in dezelfde universiteit niet gecombineerd worden met een deeltijdse opdracht van een andere graad van het zelfstandig academisch personeel.

 

De indiensttreding is vanaf 1 september 2024.

 

 

ONS AANBOD

 

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info : www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap

 

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Lees meer.

 

Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 230.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting.

 

 

GENDER EN DIVERSITEIT

 

De Universiteit Gent voert een gelijkekansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

 

 

SELECTIEPROCEDURE

 

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire selectiecommissie die voor deze vacature werd samengesteld.

De selectiecommissie kan na een preselectie op basis van de ingediende en als ontvankelijk beoordeelde dossiers, de kandidaten horen over hun visie en planning inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Er kan ook worden overgegaan tot de organisatie van een proefles of een uiteenzetting over een onderwerp in het betreffende vakgebied.

Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

 

Kandidaten wordt gevraagd hun top vijf belangrijkste publicaties of andere academische realisaties met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

 

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

 

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

 

 

SOLLICITEREN

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige of onvolledige sollicitaties, of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Sollicitatieformulier’: het ingevulde sollicitatieformulier voor ZAP (+ alle vermelde bijlagen), samengevoegd als één-pdf bestand
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit). Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

 

 

MEER INFORMATIE

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Claudia Crocco (Claudia.Crocco@ugent.be, +32 (0)9 2649592) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Taalkunde